Loading...

ACTUALIDAD

COL·LABOREM AMB L'AJUNTAMENT DE CORNELLÀ PER AL PROJECTE SINGULARS 2021!!

14 Enero 2022

El Pacte del Baix Llobregat com a document estratègic fundacional de l’etapa 2020-2023, estableix, en la seva línia 3.8. “Fer un seguiment dels col lectius més vulnerables en el mercat de treball: dones, joves, majors de 45 anys, pobresa laboral i població estrangera, col lectius diana de la precarietat laboral que es preveu que siguin els grans afectats d’aquesta crisi econòmica. Buscar fórmules per què les persones més vulnerables, en condicions de poder treballar, guanyin ocupabilitat i puguin inserir-se al món laboral”. En aquest sentit, el Baix Llobregat és un territori

que continua treballant per reduir les altes xifres d’abandonament escolar del 19%, un fracàs educatiu del 20% , i la taxa d’atur registral juvenil, que actualment és del 8,4% a Catalunya, sent un 8,2% al Baix Llobregat ( Font: OC-BL a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu Setembre 2021).

Interpretant les necessitats del mercat de treball del territori com a aquelles activitats i ocupacions que més feina estan generant, es realitza una anàlisi de quins són els perfils que estan generant més llocs de treball i contractes al Baix Llobregat.

Per aquest motiu Gremibaix Fundació en col·laboració amb l’Ajuntament de Cornellà, durem a terme el Projecte Singulars 2021 denominat JOVES EN ACCIÓ per donar solució a les persones joves que presenten un dèficit formatiu o una manca d’especialització professional important per poder encarar la seva fase d’inserció laboral de manera òptima i amb unes condicions d’estabilitat que els hi permeti encarar el seu procés vital amb garanties mínimes vinculades i generades per la seva situació laboral.

Objectius generals del projecte:

  1. Orientar, formar i acompanyar en el procés d’inserció.
  2. Dotar al/la jove/a d’eines i competències que li permetin millorar la seva ocupabilitat.
  3. Formar a les persones participants en aquelles competències tècnic-professionals més adients als seus interessos i objectius d’acord amb el mercat de treball.
  4. Promoure la inserció laboral de les persones joves de la comarca, generant vincles amb el teixit productiu del territori.

Requisits per accedir:

  • Joves entre 18 i 29 anys amb baixa qualificació i/o abandonament prematur del sistema educatiu reglat.
  • Residir a la comarca del Baix Llobregat, preferiblement
  • Trobar-se en situació d’atur i inscrit/a al Servei d’Ocupació de Catalunya

 

Des de GBFundació col·laborarem en la realització de les següents formacions al nostre centre:

ENAE0111: OPERACIONS BÀSIQUES DE MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIES ELÈCTRIQUES

Data inici: 14/02/2022

Data fi: 29/06/2022

Horari: Dilluns a Divendres de 08 a 14h

OBJETIUS: Realitzar operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables, fonamentalment solars tèrmiques, fotovoltaiques i eòliques de petita potència, seguint els procediments establerts i instruccions d'un tècnic de nivell superior i complint les prescripcions de seguretat per a les persones, medi ambient i instal·lacions.

 

Més informació: 93.474.47.46 o 93.480.01.23 

Projectes Singulars 2021, EMT/3252/2021, de 22 de octubre

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social, i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb els projectes Singulars de Garantia Juvenil. La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil”