Loading...

ACTUALIDAD

MODIFICACIONS RELLEVANTS EN ELS REQUISITS DE LES EMPRESES INSTAL·LADORES EN EL REGLAMENT TÈCNIC DE DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS D'ACORD AMB EL RD 298/2021

25 Junio 2021

A ARREL DE LA PUBLICACIÓ DEL REIAL DECRET 298/2021, S'HAN PRODUÏT MODIFICACIONS IMPORTANTS EL RD919/2006 I QUE ENREN EN VIGOR A PARTIR DE L'1 DE JULIOL.

BUTLLETÍ OFICIAL DE L'ESTAT Núm. 71 


Entre les modificacions detectades, destaquem les que tenen un impacte més rellevant sobre les empreses instal·ladores:

Vinculem comunicats de Fegicat, on, entre les modificacions detectades, destaquen les que tenen un impacte més rellevant sobre les empreses instal·ladores.

 

1. REGLAMENT TÈCNIC DE DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES GASOSOS (RD 919/2006) (CIRCULAR 47/2021
  • Modificació ITC-ICG-09, article 2 – Habilitacions professionals  
2. REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ (REBT)  (CIRCULAR 48/2021)
  • Modificació de l’article 2, apartat b) del REBT – Aplicació del REBT
  • Modificació ITC-BT-03, apartat 4 – Habilitacions professionals 
  • Modificació ITC-BT-03, apèndix I – Medis humans
3. Reglament d’ instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI) (CIRCULAR 49/2021)
  • ​Article 10.1. – Responsabilitat Civil
4. Reglament de Seguretat d'Instal·lacions Frigorífiques (RSIF) (CIRCULAR 50/2021)
  • Modificació de l’article 12.1 – Medis humans

Aquestes modificacions entraran en vigor a partir del l'1 de juliol de 2021 i les empreses instal·ladores tenen fins l'1 de juliol de 2022 per adaptar-se a les condicions i requisits establerts en el RD 298/2021.

Adjuntem la presentació informativa que va confeccionar i presentar l’enginyeria del gremi Gabinet d’enginyeria jm2b, en la jornada que vàrem realitzar el passat 14 de juny vers als principals canvis que afecten al RITE ( Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis) canvis que haureu de tenir en compte, tant a l'hora de fer un pressupost com a l'hora de fer una instal·lació i el seu manteniment, i que entren en vigor el proper 1 de juliol de 2021. ( També ho trobareu a la nostra web www.gibaix.com )