Loading...

SOBRE EL CURSO

A. competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Vocabulari
- Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
- Reconeixement d'expressions i vocabulari molt freqüents de l'anglès col·loquial (ladboy or young man, cheers-thanks)
- Comparacions estereotipades molt freqüents (sleep like a log)
- Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (I pixen ...; last but not least)
- Col·locacions d'ús freqüent amb certs verbs: do, make, have, get, go, play, say, tell, think, (give a lift, make progress, do one's best, draw conclusions, …).
- Verbs amb particular d'ús freqüent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (Make up your mind)
- Dites i expressions molt freqüents (No news is good news. Arrived safe and sound)
2. Formació de paraules
- Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixos freqüents.
- Formació de paraules per composició (sleeping bag, Landlady, brunch)
- Adjectius compostos del tipus: adj.- noun + ed (bad-Tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
- Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
- Nominalització (the rich, our arrival)
- Sigles i abreviatures d'ús freqüent (ASAP, AD - BC)
3. Significat
- Paraules sinònimes de significat proper (small / Little, say / tell)
- Hiperònims de vocabulari freqüent (rose → flower → plant)
- Paraules antònimes usuals (allow-FORBID)
- Polisèmia i doble sentit en paraules d'ús freqüent (matter, spot, xip)
- Paraules britàniques / americanes: (underground-subway)

A. competències lingüístiques
A.1 Continguts lexicosemàntics
1. Vocabulari
- Ampliació del vocabulari i expressions freqüents relacionades amb les situacions, formals i informals, de les funcions que es treballen en el nivell.
- Reconeixement d'expressions i vocabulari molt freqüents de l'anglès col·loquial (ladboy or young man, cheers-thanks)
- Comparacions estereotipades molt freqüents (sleep like a log)
- Sintagmes lexicalitzats i seqüències estereotipades (I pixen ...; last but not least)
- Col·locacions d'ús freqüent amb certs verbs: do, make, have, get, go, play, say, tell, think, (give a lift, make progress, do one's best, draw conclusions, …).
- Verbs amb particular d'ús freqüent i expressions idiomàtiques amb aquests verbs (Make up your mind)
- Dites i expressions molt freqüents (No news is good news. Arrived safe and sound)
2. Formació de paraules
- Formació de paraules (substantius i adjectius) per derivació: valor dels afixos freqüents.
- Formació de paraules per composició (sleeping bag, Landlady, brunch)
- Adjectius compostos del tipus: adj.- noun + ed (bad-Tempered) i del tipus number-noun (a five-star hotel)
- Formació de paraules a partir de verbs amb partícula (breakdown)
- Nominalització (the rich, our arrival)
- Sigles i abreviatures d'ús freqüent (ASAP, AD - BC)
3. Significat
- Paraules sinònimes de significat proper (small / Little, say / tell)
- Hiperònims de vocabulari freqüent (rose → flower → plant)
- Paraules antònimes usuals (allow-FORBID)
- Polisèmia i doble sentit en paraules d'ús freqüent (matter, spot, xip)
- Paraules britàniques / americanes: (underground-subway)

Solicitar información

Fecha:
Duración: 60 HORAS
Horario: DILLUNS I DIMECRES DE 17:30 A 21 HORES
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

Curs subvencionat per a persones en situació d'ERTO o persones en actiu.


SOLICITA INFORMACIÓN