Loading...

SOBRE EL CURSO

OBJECTIUS ESPECÍFICS


- Preparar els equips i els elements per a la soldadura amb arc elèctric i elèctrode revestit de xapes, perfils i tubs d'acer complint les normes de prevenció de riscos laborals i protecció del medi ambient.

- Soldar amb arc elèctric de forma manual i amb elèctrode xapes, perfils i tubs d'acer en totes les posicions, de manera que es compleixin les especificacions i normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient.

- Verificar les soldadures realitzades de xapes, perfils i tubs d'acer, complint les especificacions i normes de prevenció de riscos

laborals i protecció del medi ambient.

- Realitzar el manteniment bàsic dels equips i components.

- Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient, identificant els riscos associats i les mesures i

els equips per prevenir-los.

CONTINGUTS


1. Preparació de màquines i components emprats en les operacions de soldadura elèctrica de xapes, perfils i tubs d'acer.

1.1. Preparació de màquines i equips de soldadura elèctrica, accessoris i consumibles.
1.2. Preparació de l'utillatge de subjecció i suport.
1.3. Preparació de superfícies a soldar.
1.4. Tractaments tèrmics aplicables a la soldadura.
1.5. Comprovació de la instal·lació des del punt de vista del procés i de la seguretat.
1.6. Ordre i neteja del lloc de treball.

2. Soldadura de xapes, perfils, i tubs d'acer.

2.1. Funcionament de les màquines de soldar.
2.2. Tècniques de soldadura.
2.3. Paràmetres de soldadura.
2.4.Tècniques de recàrrega de mà.

3. Verificació de les soldadures.

3.1. Estris de mesura i verificació.
3.2. Verificació de les soldadures.
3.3. Correcció de les desviacions observades.
3.4. Ordre i neteja del lloc de treball.
3.5. Normativa de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient aplicable.

4. Manteniment de màquines de soldar de xapes, perfils i tubs d'acer.

4.1. Neteja, pressió de gasos i producció de residus.
4.2. Revisió de les connexions elèctriques i de gasos.
4.3. Comprovació de sistemes de seguretat.
4.4. Pla de manteniment i documents de registre.
4.5. Tècniques i procediments per a la substitució d'elements simples.
4.6. Ordre i neteja del lloc de treball.
4.7. Participació en els grups de treball de forma activa i responsable.

5. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

5.1. Mesures de prevenció de riscos aplicables.

 

Entidad beneficiaria: UPMBALL

Pre-inscripción

Fecha: 24 Septiembre 2024 a 21 Noviembre 2024
Duración: 60
Horario: MARTES Y JUEVES DE 18:00 A 21:30 H
Lugar: C/ Joan Fernandez i Comas, 3

Precio:

TOTALMENT SUBVENCIONAT PER A PERSONES EN ACTIU


PRE-INSCRIPCIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN