Loading...

SOBRE EL CURSO

OBJECTIUS


- Adquirir, d'acord als continguts formatius desenvolupats per l'IV Conveni col·lectiu general del sector de la construcció, els coneixements que es requereixen per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals, conforme a l'establert sobre aquest tema en el reglament dels serveis de prevenció, per a aquelles activitats en obres de construcció incloses en l'annex i del citat reglament.

 

CONTINGUTS


1. Conceptes bàsics sobre seguretat i salut.

1.1. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc.
1.2. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties. professionals. Altres patologies derivades del treball.
1.3. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

2. Riscos generals i la seva prevenció.

2.1. Riscos lligats a les condicions de seguretat.
2.2. Riscos lligats al medi ambient del treball.
2.3. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral.
2.4. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual.
2.5. Planes d'emergència i evacuació.
2.6. El control de la salut dels treballadors.

3. Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.

3.1. Diferents fases d'obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treballa, escales, etc.)
3.2. Implantació d'obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

4. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.

4.1. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball.
4.2. Organització preventiva del treball: “rutines” bàsiques.
4.3. Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
4.4. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats,etc.)

5. Primers auxilis.

5.1. Procediments generals.
5.2. Pla d'actuació.

Pre-inscripción

Fecha: 03 Junio 2024 a 28 Junio 2024
Duración: 60 HORAS
Horario: DE LUNES A DIJOUS DE 17 A 21 H
Lugar: Avda. de la Fama, 56-58 08940 Cornellà de Llobregat

Precio:

Precio agremiado: 269,33€

Precio no agremiado: 299,25€

*MODALIDAD MIXTO


PRE-INSCRIPCIÓN

SOLICITA INFORMACIÓN